ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВІ НДР ТНМУ

ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВІ НДР ТНМУ

ФАРМАЦІЯ

1. Дослідження із створення лікарських засобів направленої дії, їхньої стандартизації, маркетингового і фармакоекономічного аналізу, фармакологічної та клінічної активності. Керівник: проф. Т.А. Грошовий. Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Белей. № держ. реєстрації: 0120U002194

2. Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду 7,8 –дизаміщених теофіліну; розробка та валідація методик контролю якості антигіпертензивних лікарських засобів зі статинами. Керівник: доц. Д.Б. Коробко. Відповідальний виконавець: доц. Л.М. Мосула.

3. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження перспективної рослинної сировини та фітосубстанцій на її основі. Керівник: проф. С.М. Марчишин. Відповідальний виконавець: асис. А.О. Савич.

СТОМАТОЛОГІЯ

1. Підвищення ефективності надання стоматологічної допомоги пацієнтам із первинними та вторинними ураженнями таканин порожнини рота на основі вивчення закономірностей клінічного перебігу та ланцюгів патогенезу. Керівник: проф. Гасюк Н.В. Відповідальний виконавець доц. М.С. Залізняк. № держ. реєстрації: 0120U104151

2. Патогенетичні особливості комплексного лікування захворювань тканин пародонта на тлі супутніх соматичних патологій. Керівник: доц. К.М. Дуда. Відповідальний виконавець: доц. О.І. Лебідь. № держ. реєстрації: 0119U002430

3. Мультидисциплінарний підхід до вивчення патогенезу та лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології. Керівник: проф. П.А. Гасюк. Відповідальний виконавець: доц. А.Б. Воробець. № держ. реєстрації: 0119U002431

ПЕДІАТРІЯ

1. Вплив окремих інфекційних та неінфекційних захворювань на стан здоров’я та якість життя дитини в сучасних умовах. Керівник: проф. Н.В. Банадига. Відповідальний виконавець доц. І.О. Рогальський.

2. Удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації соціально значущих захворювань дитячого віку. Керівник: проф. О.Р. Боярчук. Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Яремчук. № держ. реєстрації: 0119U000508

ФІЗІОЛОГІЯ

1. Психофізіологічні механізми адаптації молодих осіб в умовах глобального потепління. Керівник: проф. С.Н. Вадзюк. Відповідальний виконавець: доц. І.Б. Паньків.

2. Морфо-функціональний вплив різних режимів рухової активності та гіподинамії на організм студентів у віковому аспекті. Керівник: проф. Д.В. Попович. Відповідальний виконавець: доц. Н.В. Давибіда. № держ. реєстрації: 0120U104147

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

1. Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з хворобами нервової системи; оптимізація методів діагностики та лікування. Керівник: проф. С.І. Шкробот. Відповідальний виконавець: проф. Н.Р. Сохор. № держ. реєстрації: 0118U000364

2. Вплив сучасних макросоціальних факторів на розвиток, клініко-психопатологічні та терапевтичні аспекти посттравматичних та невротичних психічних порушень. Керівник: доц. О.П. Венгер. Відповідальний виконавець: доц. О.Є. Смашна.

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

1. Порушення репродуктивного злоров’я жінок на тлі коморбідної патології та їх корекція. Керівник: проф. Л.М. Маланчук. Відповідальний виконавець: доц. Л.Є. Лимар.

2.Вдосконалення діагностики та лікування вагітних і жінок з обтяженим соматичним анамнезом. Керівник: проф. А.В, Бойчук. Відповідальний виконавець: доц. В.В. Сопель.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

1. Проблеми громадського здоров’я в період реформування системи медичної допомоги в Україні. Керівник: проф. О.М. Голяченко. Відповідальний виконавець: доц. В.Л. Смірнова. № держ. реєстрації: 0120U104150

ХІРУРГІЯ

1. Морфологічні закономірності адаптаційних процесів в організмі після оперативних втручань на органах грудної та черевної порожнини і хірургічних методів корекції післяопераційних ускладнень. Керівник: проф. М.С. Гнатюк. Відповідальний виконавець: проф. О.Б. Слабий. № держ. реєстрації: 0117U003149

2. Тромбози системи нижньої порожнистої вени: профілактика, діагностика, лікування. Керівник: проф. І.К. Венгер. Відповідальний виконавець: проф. С.Я. Костів. № держ. реєстрації: 0119U002806

3. Розробка нових відкритих (міні-доступ) і лапароскопічних операційних втручань при лікуванні захворювань органів черевної порожнини на принципах мультимодальної програми «fast track surgery». Керівник: проф. І.Я. Дзюбановський. Відповідальний виконавець: доц. К.Г. Поляцко. № держ. реєстрації: 0119U002805

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА (АНАТОМІЯ, ПАТОФІЗІОЛОГІЯ, ФАРМАКОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ, МЕДИЧНА БІОХІМІЯ)

1. Особливості перебудови судинних русел внутрішніх органів при моделюванні гемодинамічних розладів різного генезу та раптовому усуненні патогенетичних чинників у експерименті. Керівник: проф. І.Є. Герасимюк. Відповідальний виконавець: доц. Т.Я. Стравський.

2. Особливості структурної реорганізації органів нервової, травної, ендокринної систем, органів кровотворення та імунного захисту за умов термічної травми та застосування коригуючих чинників. Керівник: проф. З.М. Небесна. Відповідальний виконавець: доц. С.Б. Крамар. № держ. реєстрації: 0120U104146

3. Моніторинг антибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології у осіб різного віку. Керівник: проф. С.І. Климнюк. Відповідальний виконавець: доц. Л.Б. Романюк. № держ. реєстрації: 0119U000168

4. Фармакологічне дослідження кардіо- та гастропротекторного впливу біотехнологічних, рослинних та синтетичних лікарських засобів. Керівник: проф. О.М. Олещук. Відповідальний виконавець: доц. О.О. Шевчук. № держ. реєстрації: 0119U000617

5. Кібер-фізичне моделювання в дослідженнях медико-біологічних процесів. Керівник: доц. А.С. Сверстюк. Відповідальний виконавець: доц. О.А. Багрій-Заєць. № держ. реєстрації: 0119U000509

6. Патогенетичні особливості системних та органних порушень за дії надзвичайних факторів на організм. Керівник: проф. А.А. Гудима. Відповідальний виконавець: доц. Р.С. Усинський.

7. Біологія, епідеміологічне значення та заходи обмеження чисельності іксодових кліщів в урбоценозах та агроценозах західного регіону України. Керівник: проф. Л.Я. Федонюк. Відповідальний виконавець: доц. С.С. Подобівський. № держ. реєстрації: 0120U104153

8. Дослідження регенераторного потенціалу мезенхімальних стовбурових клітин при пошкодженні тканин в експерименті та перспективи їх терапевтичного застосування. Керівник: проф. Л.Я. Федонюк. Відповідальний виконавець: доц. А.І. Довгалюк. № держ. реєстрації: 0120U104146

9. Експериментальне дослідження метаболічних порушень в організмі за дії екзогенних токсикантів та при різних патологічних станах. Керівник: проф. Л.С. Фіра. Відповідальний виконавець: проф. П.Г. Лихацький. № держ. реєстрації: 0120U104148

10. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика. Керівник: проф. М.М. Корда. Відповідальний виконавець: доц. О.О. Шевчук. № держ. реєстрації: 0120U104154

ТЕРАПІЯ, ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

1. Удосконалення методів діагностики фіброзу печінки та лікування захворювань органів травлення різної етіології. Керівник: проф. І.Я. Господарський. Відповідальний виконавець: доц. О.І. Зарудна.

2. Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря. Керівник: проф. С.І. Сміян. Відповідальний виконавець: доц. О.С. Квасніцька. № держ. реєстрації: 0118U000361

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ, ВИЩА ОСВІТА

1. Система цінностей у контексті професійно-комунікативної культури майбутніх лікарів. Керівник: доц. Н.О. Федчишин. Відповідальний виконавець: доц. І.І. Ворона. № держ. реєстрації:0119U001460

2. Лінгводидактичні особливості викладання української мови у медичному закладі вищої освіти. Керівник: доц. М.П. Тишковець. Відповідальний виконавець: ст.викл. К.Л. Стефанишин. № держ. реєстрації: 0119U000167

3. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції. Керівник: проф. І.М. Мельничук. Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Калинюк. № держ. реєстрації: 0119U001459

4. Компетентнісно- та антропоцентричноорієнтована внутрішня система забезпеченння якості вищої освіти у закладі вищої освіти як модель забезпечення підготовки висококваліфікованих випускників в сучасних умовах. Керівник: доц. Г.Я.Загричук. Відповідальний виконавець: доц. І.Р. Бекус. № держ. реєстрації: 0119U000618