На базі ТДМУ на сьогодні виконується 24 НДР, з них 3 – за рахунок коштів державного бюджету з метою виконання замовлення на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок.

Це фундаментальні дослідження «Вивчення патогенетичних особливостей розвитку поліорганної недостатності в умовах експериментальної краніоскелетної травми та пошук засобів системної корекції методами клітинної терапії» та прикладна тематика «Cтруктурно-метаболічні зміни кори головного мозку, нирок і печінки, зумовлені хронічною неопластичною інтоксикацією і компоненттами цитостатичної терапії, та їх сорбційна корекція», «Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань в умовах поліморбідності».

Ініціативно-пошукова тематика науково-дослідних робіт кафедр університету зосереджена на актуальних проблемах сучасної клінічної медицини: вивчення поширеності та характеристика вірусних гепатитів С і В у регіоні; проблеми коморбідної та поліморбідної патології у клініці внутрішніх хвороб; оптимізація діагностики і профілактики захворювань репродуктивної системи жінок; метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією; захворювань щитоподібної залози; центральної та периферичної нервової систем; можливості використання пелоїдотерапії та пунктурної фізіотерапії. Вивчаються психофізіологічні аспекти пристосувальних реакцій; продуктивні, дефіцитарні та когнітивні порушення при психічних захворюваннях.

В сфері експериментальної медицини ведуться пошуки новітніх методів і способів корекції та попередження розвитку патологічних процесів за умов дії надзвичайних факторів на організм, профілактики та лікування ускладнень такого поширеного сьогодні захворювання, як цукровий діабет, процесів ремоделювання кровоносних русел внутрішніх органів та тканин, вивчаються біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи.

Велика увага приділяється розробці організаційних основ реформування системи охорони здоров’я. Проводяться системні дослідження значення телекомунікаційно-інформаційних технологій у реалізації задач медичної науки та освіти.

Деякі вагомі результати НДР. Розроблені складові моделі реформування первинної медичної допомоги, які полягають у юридичному та фінансово-економічному розмежуванні первинної допомоги та медичної допомоги інших рівнів, системному переході до організації первинної допомоги за принципом сімейної медицини, територіальному наближенні первинної допомоги до місць проживання, як у сільській місцевості, так і у містах. Форма надання послуг лікарем загальної практики – сімейним лікарем, приватним підприємцем, який знаходиться у цивільно-правових відносинах з центром первинної медико-санітарної допомоги може бути рекомендована, як одна з альтернативних організаційних моделей кадрового забезпечення первинного рівня медичної допомоги. Досліджується токсична дія карбонових одно- і багатостінкових нанотрубок і фулеренів на біологічні системи. Доведено, що вона опосередковується посиленою продукцією вільних кисневих радикалів і активацією процесів ліпідної пероксидації. Карбонові наночастинки здатні впливати на мембрани клітин крові, що проявляється їх здатністю знижувати стійкість еритроцитів до кислотного гемолізу. Найменший токсичний вплив на мембрани еритроцитів притаманний фулеренам. Для дистанційної диференційної діагностики пігментних пухлин шкіри (меланоми, диспластичних невусів, пігментної базаліоми) розроблено методику спектрофотометричного аналізу цифрового зображення пухлин.