1. 0113U001245. Дослідження клініко-патогенетичних співвідношень при захворюваннях центральної та периферичної нервової системи для розробки нових методів діагностики, лікування та реабілітації (2013-2017 рр.). Керівник проф. С.І. Шкробот. Виконавці: кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.

2. 0113U001244. Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування (2013-2017 рр.). Керівник проф. С.І. Сміян. Виконавці: кафедри внутрішньої медицини №2, внутрішньої медицини № 1, первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини, невідкладної та екстреної медичної допомоги, пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, терапії та сімейної медицини ННІПО, педіатрії №2, функціональної діагностики та клінічної патофізіології.

3. 0113U001614 Оптимізація лікування хворих на патологію щитоподібної залози із використанням хірургічного методу та малоінвазивних методик (2013-2017 рр.). Керівник проф. І.М. Дейкало. Виконавці: кафедри загальної хірургії та оперативної хірургії з топографічною анатомією.

4. 0114U001387 Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах (2014-2017). Керівник академік М.А. Андрейчин. Виконавці: кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами.

5. 0115U001530 Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів (2015-2020 рр.). Керівник проф. Т.А. Грошовий. Виконавці: кафедри управління та економіки фармації з курсом технології ліків, клінічної фармації та кафедра фармації ННІПО.

6. 0115U001531 Встановлення особливостей репаративних процесів опікової рани і морфо функціональних змін внутрішніх органів та клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кріоліфілізованих ксенотканин при термічній травмі (2015-2017 рр.). Наукові керівники: проф. К.С. Волков, проф. В.В. Бігуняк. Виконавці: кафедра гістології та ембріології.

7. 0115U003359 Фармакогностичне дослідження культивованих і дикорослих лікарських рослин (2015-2017 рр.). Керівник проф. С.М. Марчишин. Виконавці: кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою.

8. 0115U001159 Морфофункціональні зміни в тканинах і залозах органів травного тракту, а також в залозистих органах іншої локалізації при моделюванні патологічних процесів (2015-2017 рр.). Керівник проф. І.Є. Герасимюк. Виконавці: кафедра анатомії людини.

9. 0116U004146 Вивчення метаболічного гомеостазу організму при захворюваннях органів ротової порожнини у осіб різного віку та оптимізація їх лікування і профілактики (2016-2020 рр.). Керівник проф. О.В. Авдєєв. Виконавці: кафедра дитячої стоматології.

10. 0116U004148 Фармакологічні та фармакогенетичні аспекти протекторного впливу імунобіологічних препаратів, ентеросорбентів, речовин природнього та синтетичного походження за різних патологічних станів (2016-2018 рр.). Керівник проф. О.М. Олещук. Виконавці: кафедра фармакології з клінічною фармакологією.

11. 0116U003353 Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу (2016-2019 рр.) Керівник проф. Л.С. Фіра. Виконавці: кафедра фармації ННІПО.

12. 0116U003354 Профілактика і лікування післяопераційних ускладнень в плановій та ургентній хірургії (2016-2018 рр.). Керівник проф. І.Я. Дзюбановський. Виконавці: кафедра хірургії ННІПО.

13. 0116U003910 Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області: характеристика психо- та соматотипів, оцінка рівня здоров’я (2016-2020 рр.). Керівник проф. О.Р. Боярчук. Виконавці: кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією.

14. 0116U004031 Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі (2016-2019 рр.). Керівник проф. І.М. Мельничук. Виконавці: кафедра філософії та суспільних дисциплін.

15. 0116U004147 Інтерактивні засоби формування іншомовної лексичної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків (2016-2018 рр.). Керівник доц. М.П. Тишковець. Виконавці: кафедра іноземних мов, української мови.

16. 0116 U000791 Генетично-молекулярні механізми перебігу та обґрунтування диференційних лікувальних заходів у дітей із мультифакторіальними захворюваннями (2016-2020 рр.). Керівник проф. Н.В. Банадига. Виконавці: кафедра педіатрії ННІПО.

17. 0116 U000792 Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в залежності від соціально-екологічної ситуації (2016-2020 рр.). Керівник проф. С.Н. Вадзюк. Виконавці: кафедри нормальної фізіології, медичного права.

18. 0116 U003352 Особливості сучасних психосоціальних чинників розвитку психотичних та афективних розладів (2016-2020 рр). Керівник доц. О.П. Венгер. Виконавці:кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.

19. 0116U003909 Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики ускладнень у жінок із порушенням репродуктивної функції та при супутній соматичній екстрагенітальній патології (2016-2020 рр.). Керівник проф. С.І. Геряк. Виконавці: кафедри акушерства та гінекології № 2.

20. 0116U003390 Системні та органні порушення за дії надзвичайних факторів на організм, механізми їх розвитку та патогенетична корекція (2016-2020 рр.). Керівник проф. А.А. Гудима. Виконавці: кафедра патологічної фізіології.

21. 0116U005076 Патогенетичні підходи до лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології (2016-2018 рр.). Керівник проф. П.А. Гасюк. Виконавці: кафедра ортопедичної стоматології.

22. 0116U005130 Клінічне обґрунтування використання болюсотерапії, пунктирної фізіотерапії та ЛФК у відновному лікуванні поперекового остеохондрозу (2016-2018 рр.). Керівник проф. І.Р. Мисула. Виконавці: кафедра медичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання.

23. Розробка нових індивідуалізованих підходів да діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів із первинними та вторинними ураженнями тканин порожнини рота на основі вивчення їх патогенетичних механізмів (2017-2019 рр.). Керівник проф. Н.В. Гасюк. Виконавці: кафедра терапевтичної стоматології.

24. Відтворення української людності (2017-2019 рр.). Керівник проф. О.М. Голяченко. Виконавці: кафедра соціальної медицини з медичною статистикою.

25. Дослідження видового різноманіття, поширення, біології та екології іксодових кліщів на території західного регіону України (2017-2019 рр.). Керівник проф. Л.Я. Федонюк. Виконавці: кафедра медичної біології.

26. Вдосконалення та розробка нових алгоритмів надання допомоги вагітним та жінкам репродуктивного віку (2017-2019 рр.). Керівник проф. А.В. Бойчук. Виконавці: кафедра акушерства та гінекології ННІПО.

27. Молекулярно-генетичні механізми розвитку дифузної і вогнищевої патології щитоподібної залози. Прогнозування перебігу. Нові підходи до лікувальної тактики і хірургічного лікування (2017-2018 рр.). Керівник проф. А.Д. Беденюк. Виконавці: кафедра хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука.

27. Сучасні підходи до діагностики та лікування пацієнтів з хворобами голови та шиї (2017-2019 рр.). Керівник проф. О.І. Яшан. Виконавці: кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії, кафедра хірургічної стоматології.