Напрями наукової діяльності ТНМУ

Наукові напрями діяльності Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського здійснюються відповідно до законодавства України та пріоритетних тематичних напрямів наукової діяльності:

– вивчення фундаментальних механізмів (молекулярних, біохімічних, фізіологічних, морфологічних тощо) розвитку хвороб людини;

– конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів;

– створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів;

– розробка нових та удосконалення існуючих методів і засобів профілактики, діагностики та лікування найпоширеніших, а також соціально значущих захворювань.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я

(затверджено рішенням Вченої ради університету від 24 листопада 2020 року, протокол № 16)

1. Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Bcl-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів. 2019-2021 рр.

Керівник: старший дослідник Лісничук Н.Є. Відповідальний виконавець: проф. ОлещукО.М. ї

№ держреєстрації 0119U002307.

2. Розробка спеціалізованого медичного обладнання і лікувально-реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату. 2019-2021 рр.

Керівник: старший дослідник доктор мед. наук Цвях А.І.Відповідальний виконавець: доц. Господарський А.Я.

№ держреєстрації 0119U000608.

3. Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs i KRECs визначення Т- і В-лімфопеній. 2020-2022 рр.

Керівник: проф. Боярчук О.Р.Відповідальний виконавець: доц. Ярема Н.М.

№ держреєстрації 0120U104282.

4. Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення лікувально-діагностичних технологій і заходів біобезпеки. 2020-2022 рр.

Керівник: Академік НАМН України, Андрейчин М.А.Відповідальний виконавець: доц. Шкільна М.І.

№ держреєстрації 0120U104348

5. Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно народженими дітьми та їх катамнестичне спостереження. 2020-2022 рр.

Керівник: проф. Павлишин Г.А. Відповідальний виконавець: доц. Сарапук І.М.

№ держреєстрації 0120U104281.

6. Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку 2020-2022 рр.

Керівник: проф. М.І. Марущак. Відповідальний виконавець: проф. Павлишин Г.А.

№ держреєстрації 0120U104283.

7. Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація 2020-2022 рр.

Керівник: проф. Логойда Л.С. Відповідальний виконавець: доц. Поляк О.Б.

№ держреєстрації 0120U104201.

8. Дослідження регенеративного потенціалу засобів клітинної терапії при гострому респіраторному дистрес-синдромі. 2021-2023 рр.

Керівник: проф.Криницька І.Я. Відповідальний виконавець: доц. Довгалюк А.І.

№ держреєстрації 0121U100159.

9. Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у дітей із соціально значущими захворюваннями. 2021-2022 рр.

Керівник: доц. Кінаш М.І. Відповідальний виконавець: доц. Добровольська Л.І.

№ держреєстрації 0121U100069.

10. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика. 2021-2023 рр.

Керівник: проф. Корда М.М. Відповідальний виконавець: доц. Шевчук О.О.

№ держреєстрації 0121U100305.

11. Вивчення ефективності системи ламінарного пневмозахисту мобільної концепт-моделі пневмошолому від вірусних (коронавірусних, COVID-19), бактеріальних, токсичних агентів. 2021-2023 рр.

Керівник: проф. КліщІ.М. Відповідальний виконавець: доц. Ковальчук А.О.

№ держреєстрації 0121U108689.

ІНІЦІАТИВНА (ПОШУКОВА) ТЕМАТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

(затверджена рішенням Вченої ради університету від 29 грудня 2020 року, протокол № 16)

ФАРМАЦІЯ

1. Дослідження із створення лікарських засобів направленої дії, їхньої стандартизації, маркетингового і фармакоекономічного аналізу, фармакологічної та клінічної активності

Керівник: проф. Т.А. Грошовий. Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Белей. № держ. реєстрації: 0120U002194

2. Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду 7,8 –дизаміщених теофіліну; розробка та валідація методик контролю якості антигіпертензивних лікарських засобів зі статинами

Керівник: доц. Д.Б. Коробко. Відповідальний виконавець: проф. Л.С. Логойда. № держ. реєстрації: 0121U100062

3. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження перспективної рослинної сировини та фітосубстанцій на її основі.

Керівник: проф. С.М. Марчишин. Відповідальний виконавець: асис. А.О. Савич. № держ. реєстрації: 0121U100664

СТОМАТОЛОГІЯ

1. Розробка та застосування нових методів діагностики, профілактики та лікування захворювань зубів та пародонта у осіб різного віку

Керівник: проф. О.В. Авдєєв. Відповідальний виконавець доц. Ю.Л. Бандрівський. № держ. реєстрації 0120U104149

2. Підвищення ефективності надання стоматологічної допомоги пацієнтам із первинними та вторинними ураженнями тканин порожнини рота на основі вивчення закономірностей клінічного перебігу та ланцюгів патогенезу

Керівник: проф. Н.В. Гасюк. Відповідальний виконавець доц. М.С. Залізняк М.С. № держ. реєстрації: 0120U104151

3. Патогенетичні особливості комплексного лікування захворювань тканин пародонта на тлі супутніх соматичних патологій.

Керівник: доц. К.М. Дуда. Відповідальний виконавець: доц. О.І. Лебідь. № держ. реєстрації: 0119U002430

4. Мультидисциплінарний підхід до вивчення патогенезу та лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології

Керівник: проф. А.П. Гасюк. Відповідальний виконавець: доц. А.Б. Воробець. № держ. реєстрації: 0119U002431

ПЕДІАТРІЯ

1. Вплив окремих інфекційних та неінфекційних захворювань на стан здоров’я та якість життя дитини в сучасних умовах.

Керівник: проф. Н.В. Банадига. Відповідальний виконавець доц. І.О. Рогальський. № держ. реєстрації: 0120U105569

2. Удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації соціально значущих захворювань дитячого віку

Керівник: проф. О.Р. Боярчук. Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Яремчук. № держ. реєстрації: 0119U000508

ФІЗІОЛОГІЯ

1. Психофізіологічні механізми адаптації молодих осіб в умовах глобального потепління

Керівник: проф. С.Н. Вадзюк. Відповідальний виконавець: доц. І.Б. Паньків. № держ. реєстрації: 0121U100154

2. Морфо-функціональний вплив різних режимів рухової активності та гіподинамії на організм студентів у віковому аспекті

Керівник: проф. Д.В. Попович. Відповідальний виконавець: доц. Н.О. Давибіда. № держ. реєстрації: 0120U104147

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

1. Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з хворобами нервової системи; оптимізація методів діагностики та лікування

Керівник: проф. С.І. Шкробот. Відповідальний виконавець: проф. Н.Р. Сохор. № держ. реєстрації: 0118U000364

2. Вплив сучасних макросоціальних факторів на розвиток, клініко-психопатологічні та терапевтичні аспекти посттравматичних та невротичних психічних порушень

Керівник: доц. О.П. Венгер. Відповідальний виконавець: доц. О.Є. Смашна. № держ. реєстрації: 0121U100134

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

1. Порушення репродуктивного злоров’я жінок на тлі коморбідної патології та їх корекція.

Керівник: проф. Л.М. Маланчук. Відповідальний виконавець: доц. Л.Є. Лимар. № держ. реєстрації: 0121U108167

2. Вдосконалення діагностики та лікування вагітних і жінок з обтяженим соматичним анамнезом

Керівник: проф. А.В, Бойчук. Відповідальний виконавець: доц. В.В. Сопель. № держ. реєстрації: 0121U100153

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

1. Проблеми громадського здоров’я в період реформування системи медичної допомоги в Україні

Керівник: проф. О.М. Голяченко. Відповідальний виконавець: доц. В.Л. Смірнова. № держ. реєстрації: 0120U104150

ХІРУРГІЯ

1. Морфологічні закономірності адаптаційних процесів в організмі після оперативних втручань на органах грудної та черевної порожнини і хірургічних методів корекції післяопераційних ускладнень

Керівник: проф. М.С. Гнатюк. Відповідальний виконавець: проф. О.Б. Слабий.№ держ. реєстрації: 0117U003149

2. Тромбози системи нижньої порожнистої вени: профілактика, діагностика, лікування

Керівник: проф. І.К. Венгер. Відповідальний виконавець: проф. С.Я. Костів. № держ. реєстрації: 0119U002806

3. Розробка нових відкритих (міні-доступ) і лапароскопічних операційних втручань при лікуванні захворювань органів черевної порожнини на принципах мультимодальної програми «fast track surgery»

Керівник: проф. І.Я. Дзюбановський. Відповідальний виконавець: доц. К.Г. Поляцко. № держ. реєстрації: 0119U002805

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

(АНАТОМІЯ, ПАТОФІЗІОЛОГІЯ, ФАРМАКОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ,

БІОЛОГІЯ, МЕДИЧНА БІОХІМІЯ)

1. Особливості перебудови судинних русел внутрішніх органів при моделюванні гемодинамічних розладів різного генезу та раптовому усуненні патогенетичних чинників у експерименті

Керівник: проф. І.Є. Герасимюк. Відповідальний виконавець: доц. Т.Я. Стравський. № держ. реєстрації: 0121U100070

2. Моніторинг антибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології у осіб різного віку

Керівник: проф. С.І. Климнюк. Відповідальний виконавець: доц. Л.Б. Романюк. № держ. реєстрації: 0119U000168

3. Фармакологічне дослідження кардіо- та гастропротекторного впливу біотехнологічних, рослинних та синтетичних лікарських засобів

Керівник: проф. О.М. Олещук. Відповідальний виконавець: доц. О.О. Шевчук. № держ. реєстрації: 0119U000617

4. Кібер-фізичне моделювання в дослідженнях медико-біологічних процесів

Керівник: доц. А.С. Сверстюк. Відповідальний виконавець: доц. О.А. Багрій-Заєць. № держ. реєстрації: 0119U000509

5. Патогенетичні особливості системних та органних порушень за дії надзвичайних факторів на організм

Керівник: проф. А.А. Гудима. Відповідальний виконавець: доц. Р.С. Усинський. № держ. реєстрації: 0121U100071

6. Біологія, епідеміологічне значення та заходи обмеження чисельності іксодових кліщів в урбоценозах та агроценозах західного регіону України.

Керівник: проф. Л.Я. Федонюк. Відповідальний виконавець: доц. С.С. Подобівський. № держ. реєстрації: 0120U104153

7. Експериментальне дослідження метаболічних порушень в організмі за дії екзогенних токсикантів та при різних патологічних станах.

Керівник: проф. Л.С. Фіра. Відповідальний виконавець: проф. П.Г. Лихацький. № держ. реєстрації: 0120U104148

8. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика

Керівник: проф. М.М. Корда. Відповідальний виконавець: доц. О.О. Шевчук. № держ. реєстрації: 0120U104154

9. Особливості структурної реорганізації органів нервової, травної, ендокринної систем, органів кровотворення та імунного захисту за умов термічної травми та застосування коригуючих чинників

Керівник: проф. З.М. Небесна. Відповідальний виконавець: доц. С.Б. Крамар.№ держ. реєстрації: 0120U104146

ТЕРАПІЯ, ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

10. Удосконалення методів діагностики фіброзу печінки та лікування захворювань органів травлення різної етіології

Керівник: проф. І.Я. Господарський. Відповідальний виконавець: доц. О.І. Зарудна. № держ. реєстрації: 0121U100066

11. Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря

Керівник: проф. С.І. Сміян. Відповідальний виконавець: доц. О.С. Квасніцька. № держ. реєстрації: 0118U000361

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ, ВИЩА ОСВІТА

1. Система цінностей у контексті професійно-комунікативної культури майбутніх лікарів

Керівник: доц. Н.О. Федчишин. Відповідальний виконавець: доц. І.І. Ворона. № держ. реєстрації:0119U001460

2. Лінгводидактичні особливості викладання української мови у медичному закладі вищої освіти

Керівник: доц. М.П. Тишковець. Відповідальний виконавець: ст.викл. К.Л. Стефанишин. № держ. реєстрації: 0119U000167

3. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції

Керівник: проф. І.М. Мельничук. Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Калинюк. № держ. реєстрації: 0119U001459

4. Компетентнісно- та антропоцентричноорієнтована внутрішня система забезпеченння якості вищої освіти у закладі вищої освіти як модель забезпечення підготовки висококваліфікованих випускників в сучасних умовах

Керівник: доц. Г.Я.Загричук. Відповідальний виконавець: доц. І.Р. Бекус. № держ. реєстрації: 0119U000618