Наукові здобутки ТДМУ

За результатами галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України (2014, 2016) за основними показниками діяльності ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» посів перше місце серед усіх вищих медичних навчальних закладів. Першу сходинку зайняли й показники наукової роботи університету.

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського – потужний науковий заклад, в якому реалізована підготовка наукових кадрів шляхом навчання в магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі. Впродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка із захисту дисертаційних робіт. Так, у 2014 році було захищено 8 докторських та 52 кандидатських дисертації. В цілому протягом 2014 року на базі нашого університету виконувалось 203 дисертації – 28 докторських та 175 кандидатських. Протягом 2015 року захищено 6 докторських та 35 кандидатських дисертацій. Впродовж 2016 року виконуватимуться 30 докторських та 137 кандидатських дисертаційних робіт. По

На сьогодні в університеті працює 589 викладачів (без сумісників), 93% - це співробітники з науковими ступенями: 101 доктор наук та 445 кандидатів наук. 38 співробітників університету є членами науково-методичних комісій, координаційних рад МОН України, МОЗ України та експертних комісій ДАК України.

Важливе значення для підготовки наукових кадрів в університеті відіграють три спеціалізовані вчені ради, у яких проводять захисти кандидатських та докторських дисертацій з 10 спеціальностей: хірургія, нормальна анатомія (медичні науки), нормальна анатомія (біологічні науки), патологічна фізіологія; акушерство та гінекологія, педіатрія, внутрішні хвороби, інфекційні хвороби, біохімія (медичні та біологічні науки).

Базою для виконання науково-дослідних робіт та дисертацій є акредитовані наукові лабораторії: міжкафедральна науково-клінічна лабораторія; центральна науково-дослідна лабораторія; лабораторія мікробіологічних і паразитологічних досліджень; лабораторія досліджень інфекційних хвороб, лабораторія полімеразно-ланцюгової реакції, лабораторія морфологічних досліджень. Всі засоби вимірювальної техніки, які використовуються в цих лабораторіях, проходять метрологічний контроль і повірені. Протягом лютого-березня 2013 р. усі лабораторії підтвердили свій статус та пройшли періодичну атестацію. Первинну атестацію пройшла лабораторія психофізіологічних досліджень. Усі вони атестовані терміном на 5 років. Розпочала роботу лабораторія клінічних та експериментальних досілджень.

У видавництвi “Укрмедкнига” щоквартально видаються 14 всеукраїнських наукових медичних журналів, 12 з яких рекомендовані як фахові видання. Усі публікації отримують міжнародний індекс цитування DOI. Журнали включені у наукометричні бази Crossref та Google Scholar. Більшість журналів індексуються міжнародними наукометричними базами Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, DOAJ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine). Проводиться робота по включенню журналів у інші міжнародні наукометричні бази. Започатковано видання англомовного журналу International Journal of Medicine and Medical Research.