Програма Horizon 2020

Наказ від 06.02.2017 №174 "Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"

Наказ від 14.01.2016 №13 "Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"

Порядок присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.)

Оформлення дисертації та автореферату

Наказ від 12.01.2017 № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р.

Оформлення цитувань, посилань та списку літератури

Методичні рекомендації з оформлення міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р.

Референс менеджери:

Mendeley (https://www.mendeley.com/download-desktop/)

Zotero (https://www.zotero.org/download/)

EndNote (https://endnote.com/downloads/)

Про плагіат

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо), 2018 р.

Підготовка автореферату

Порядок присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.)

Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів, розроблені на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», опубліковані в «Бюлетені ВАК України» № 9-10, 2011 р.

ДСТУ 3008: 2015 Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення, 2015 р.

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р.

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наказ від 17.10.2012 №1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Вибір журналу для публікації

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ

Перелік українських журналів, індексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science станом на 15.04.2019 р.

MASTER JOURNAL LIST Web of Science

MASTER JOURNAL LIST Scopuss

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Index Copernicus journal list

Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій

Наказ від 15.01.2018 № 32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"

Наказ від 06.11.2015 № 1151 "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266".

Наказ від 14.09.2011 № 1057 "Перелік наукових спеціальностей"

Захист дисертації

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 2019 р.

Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15.03.2019 р. та перелік організацій, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради

Положення про спеціалізовану вчену раду, 2012 р.

Наказ від 14.07.2015 № 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"

Подання оголошення про захист дисертації

Порядок повідомлення про захист дисертації для публікації у «Спецвипуску газети «Освіта України» на 2019 р.

Експертиза дисертації

Положення про експертні ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт, 2011 р.

Mizhnar_styli_posylannya.pdf
mendeley.pdf
EndNote.pdf